Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang tunay na Muslim ay yaong ganap na sumusunod ng walang pasubali sa mga batas ng Allah (swt) at tanging Siya lamang ang pinag-uukulan ng pagsamba.

Dapat din nating mabatid na ang isang tunay na Muslim ay hindi yaong nagsasabi na siya ay isang Muslim o ipinanganak sa bansang Muslim, at hindi rin yaong mga tao na ang mga magulang ay Muslim, Hindi ito ang pagkakakilanlan sa isang tunay na Muslim. KUSANG - LOOB NA PAGSUNOD (Willful Obedience) Ang kusang-loob na pagsunod (willful obedience) ng nilikha sa mga kautusan ng Allah, ay pagsunod ng may pagpapasiya maaari niya itong sundin o hindi, Siya ay may layang magpasiya ayon sa kanyang nais.

Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. lubos na nababatid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan . Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam: 1.

Sapagka't ito ang tanging relihiyon na ibinigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha . Sapagka't ito rin ang unang relihiyon na sinunod ng mga ninunong Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo. Ang Islam ay isang salitang Arabic na nangangahulugan ng ganap na pagsuko at pagpapasakop.

Tinalakay ko na ang tao ay binigyan ng layang pumili upang siya ay sumailalim sa "Kusang-loob na pagsunod". Kabilang sa kalayaang ito ay ang piliin ang relihiyon na ibinigay sa atin ng Allah : Ito ay ang Al-Islam.

MAIKLING KASAYSAYAN NG ISLAM SA PILIPINAS Ang ikalawang dahilan kung bakit hinihimok ko kayong magbalik Islam ay batay na rin sa natatagong kasaysayan ng relihiyon sa ating bansa.

Ang hangin, tubig, apoy, puno, hayop at iba pa, ay nilikhang lahat ng Allah (swt) na may kani-kanyang utos na sinusunod.

Nawa'y ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang Propeta na si Propeta Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) 1 , sa kanyang angkan at mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa Huling Araw.

Magbalik Islam ito ay isang paanyaya na may malalim na kahulugan.

Gayundin, ito ay manatili sa lugar na itinalaga sa kanya.

Ito ay hindi dapat lumapit o lumayo kahit bahagya man sa mundo at kanyang tungkulin ang magbigay liwanag, init, at iba pa.

Search for ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas:

ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-78

Ang Kanyang kaharian ay abot ang mga kalangitan at kalupaan, at Siya ay hindi nakadarama ng kapaguran sa pagpapanatili sa kanila, sapagkat Siya ang Kataas-taasan, ang Kabanal-banalan." Qur'an 5 Pinananatili ng mga Muslim na Siya'y tawagin sa Kanyang pangalang Allah dahilang Siya mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan na ipinadala Niya sa Kanyang Propeta. Ang likas at di- maiiwasang pagsunod sa kalooban ng Allah (swt).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas”